ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN KHOA VẬT LÝ  facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  ĐẠI HỌC  >  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ năm, ngày 26/10/2017
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018
K48,49,50,51
 
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017_2018 (KHÓA 48, 49, 50, 51)
   
Đơn vị đảm nhận : Khoa Vật Lý
Hệ đào tạo :  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                        
STT
Mã học phần
Số TC
Tên lớp học phần
Số SV ĐK
Kiểu học
Giảng viên
Thời gian
Số tuần
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
Khóa
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Phòng học
Tiết học
Giảng đường
1
HPP421
2
Bài tập Vật lý phổ thông-1-17 (N01)-bs-db
21
LT
Thái Quốc Bảo
14/08-26/11/17
15
 
 
 
 
10,11,12
B3.404
 
 
 
 
 
 
 
 
K48
2
MEC241N
4
Cơ học-1-17 (N01)-bs
45
LT
Vũ T Hồng Hạnh
14/08-27/08/17
2
 
 
4,5,6
B3.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Ngô Tuấn Ngọc
 
 
 
 
 
 
10,11,12
B3.203
 
 
 
 
 
 
K50
Vũ T Hồng Hạnh
28/08-01/10/17
5
 
 
4,5,6
B3.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Ngô Tuấn Ngọc
 
 
 
 
 
 
10,11
B3.303
 
 
 
 
 
 
K50
Vũ T Hồng Hạnh
23/10-17/12/17
8
 
 
4,5
B3.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Ngô Tuấn Ngọc
 
 
 
 
 
 
9,10,11
B3.203
 
 
 
 
 
 
K50
3
QME331N
3
Cơ học lượng tử-1-17 (N01)
55
LT
Chu Việt Hà
14/08-27/08/17
2
 
 
4,5
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
3,4
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
28/08-17/09/17
3
 
 
4,5
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
 
 
 
 
3,4
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
18/09-01/10/17
2
 
 
4,5
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
3,4
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
23/10-17/12/17
8
 
 
4,5
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
4,5
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
4
QME331N
3
Cơ học lượng tử-1-17 (N02)
54
LT
Chu Việt Hà
14/08-27/08/17
2
 
 
8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
5,6
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
28/08-17/09/17
3
 
 
8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
 
 
 
 
5,6
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
18/09-01/10/17
2
 
 
8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
7,8
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
23/10-17/12/17
8
 
 
8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
7,8
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
5
QME331N
3
Cơ học lượng tử-1-17 (N03)
36
LT
Phạm Mai An
14/08-27/08/17
2
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Phạm Mai An
 
 
 
 
1,2
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
28/08-17/09/17
3
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
 
 
 
 
1,2
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Phạm Mai An
18/09-01/10/17
2
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Phạm Mai An
 
 
 
 
1,2
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Phạm Mai An
23/10-17/12/17
8
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Phạm Mai An
 
 
 
 
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
6
QME331N
3
Cơ học lượng tử-1-17 (N04)
55
LT
Chu Việt Hà
14/08-27/08/17
2
 
 
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
9,10
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
28/08-17/09/17
3
 
 
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Hồng Lĩnh
 
 
 
 
9,10
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
18/09-01/10/17
2
 
 
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
9,10
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
23/10-17/12/17
8
 
 
2,3
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Chu Việt Hà
 
 
 
 
9,10
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
7
WOA321N
2
Dao động và sóng-1-17 (N01)-bs
30
LT
Dương Thị Hà
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3
B1.201
 
 
K50
Dương Thị Hà
23/10-10/12/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3
B1.201
 
 
K50
Dương Thị Hà
11/12-31/12/17
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2
B1.201
 
 
K50
8
EMA241N
4
Điện từ học-1-17 (N01)-bs
86
LT
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9
B1.104
 
 
K50
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8
B1.104
K50
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
23/10-17/12/17
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9
B1.104
 
 
K50
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8
B1.104
K50
9
GEE331N
3
Điện tử học đại cương-1-17 (N01)
41
LT
Lê Thị Hồng Gấm
18/09-05/11/17
7
 
 
1,2
B3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K51
Lê Thị Hồng Gấm
 
 
 
 
 
 
1,2
B3.503
 
 
 
 
 
 
K51
Nguyễn Quang Hải
06/11-31/12/17
8
 
 
1,2
B3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K51
Nguyễn Quang Hải
 
 
 
 
 
 
1,2
B3.503
 
 
 
 
 
 
K51
10
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01)
55
LT
Cao Tiến Khoa
14/08-10/09/17
4
 
 
2,3
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Cao Tiến Khoa
 
 
 
 
 
 
1,2
B3.501
 
 
 
 
 
 
K50
Cao Tiến Khoa
11/09-01/10/17
3
 
 
1,2,3
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Cao Tiến Khoa
23/10-17/12/17
8
 
 
1,2,3
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
11
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01.TT1)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
12
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01.TT2)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
13
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01.TT3)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
14
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01.TT4)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
15
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N01.TT5)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
16
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N02)
32
LT
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
14/08-10/09/17
4
7,8
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
 
 
 
 
7,8
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
11/09-01/10/17
3
7,8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
23/10-17/12/17
8
7,8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
17
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N02.TT1)
10
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
18
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N02.TT2)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
19
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N02.TT3)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
20
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N03)
30
LT
Lê Thị Bình
14/08-10/09/17
4
 
 
8,9
B3.502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Bình
 
 
 
 
 
 
8,9
B3.502
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Bình
11/09-01/10/17
3
 
 
 
 
 
 
7,8,9
B3.501
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Bình
23/10-17/12/17
8
 
 
 
 
 
 
7,8,9
B3.502
 
 
 
 
 
 
K50
21
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N03.TT2)
8
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
22
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N03.TT3)
10
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
23
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N03.TT4)
10
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
24
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04)
55
LT
Nguyễn Quang Linh
14/08-10/09/17
4
 
 
 
 
3,4
B3.304
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Linh
 
 
 
 
 
 
 
 
5,6
B3.304
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Linh
11/09-01/10/17
3
 
 
 
 
3,4,5
B3.304
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Linh
23/10-17/12/17
8
 
 
 
 
4,5,6
B3.304
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
25
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04.TT1)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
26
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04.TT2)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
27
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04.TT3)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
28
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04.TT4)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
29
APP431N
3
Phân tích chương trình Vật lý phổ thông-1-17 (N04.TT5)
11
TT
 
02/10-21/10/17
3
09 tiết thực tế ở cơ sở
K50
30
SRM421N
2
Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Vật lý)-1-17 (N01)
37
LT
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
14/08-22/10/17
10
 
 
4,5,6
B3.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
23/10-26/11/17
5
 
 
4,5
B3.403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
31
SRM421N
2
Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Vật lý)-1-17 (N02)
60
LT
Lê Thị Bình
14/08-22/10/17
10
7,8,9
B3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
Lê Thị Bình
23/10-26/11/17
5
7,8
B3.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
32
SRM421N
2
Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Vật lý)-1-17 (N03)
51
LT
Lê Thị Bình
18/09-26/11/17
10
1,2,3
B3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K51
Lê Thị Bình
27/11-31/12/17
5
1,2
B3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K51
33
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N01.TH)
14
TH
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
2,3,4,5,6
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Thị Thu Hà (LY)
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
2,3,4,5,6
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
K50
34
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N03.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
K50
35
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N04.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
K50
36
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N06.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,9,10,11,12
B3.208(THL)
 
 
K50
37
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N07.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,9,10,11,12
B3.208(THL)
K50
38
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N08.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.306 (TH Lý: PGGD)
 
 
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
8,9,10,11,12
B3.306 (TH Lý: PGGD)
 
 
 
 
K50
39
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N09.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
8,9,10,11,12
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
K50
40
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N10.TH)
14
TH
Phan Đình Quang
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.306 (TH Lý: PGGD)
 
 
 
 
 
 
K50
Phan Đình Quang
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.306 (TH Lý: PGGD)
 
 
 
 
 
 
K50
41
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N13.TH)
14
TH
Vương Thị Kim Yến
14/08-01/10/17
7
 
 
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Vương Thị Kim Yến
23/10-26/11/17
5
 
 
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
42
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N14.TH)
13
TH
Vương Thị Kim Yến
14/08-01/10/17
7
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Vương Thị Kim Yến
23/10-26/11/17
5
 
 
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
43
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N15.TH)
14
TH
Nguyễn Quang Linh
14/08-01/10/17
7
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Linh
23/10-26/11/17
5
1,2,3,4,5
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
44
PHE421N
2
Sử dụng thí nghiệm trong DH Vật lí  ở trường phổ thông-1-17 (N16.TH)
14
TH
Thái Quốc Bảo
14/08-01/10/17
7
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Thái Quốc Bảo
23/10-26/11/17
5
7,8,9,10,11
B3.208(THL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
45
GPE322N
2
Thí nghiệm Vật lý đại cương 2-1-17 (N01.TH)
16
TH
Giáp Thị Thuỳ Trang
18/09-10/12/17
12
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.105(TNL)
 
 
 
 
K51
46
GPE322N
2
Thí nghiệm Vật lý đại cương 2-1-17 (N02.TH)
16
TH
Giáp Thị Thuỳ Trang
18/09-10/12/17
12
7,8,9,10,11
B3.105(TNL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K51
47
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N02.TH)
15
TH
Vương Thị Kim Yến
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
12,13,14
B3.304
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
48
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N03.TH)
15
TH
Vương Thị Kim Yến
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
 
 
12,13,14
B3.100
 
 
 
 
 
 
K49
49
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N04.TH)
15
TH
Vương Thị Kim Yến
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
 
 
 
 
12,13,14
B3.303
 
 
 
 
K49
50
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N05.TH)
15
TH
Lê Thị Bình
04/09-12/11/17
10
 
 
12,13,14
B3.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
51
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N06.TH)
13
TH
Cao Tiến Khoa
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
12,13,14
B3.303
 
 
 
 
 
 
 
 
K49
52
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N07.TH)
15
TH
Thái Quốc Bảo
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
 
 
12,13,14
B3.303
 
 
 
 
 
 
K49
53
HSP422N
2
Thực hành sư phạm Vật lý 2-1-17 (N08.TH)
15
TH
Nguyễn Quang Linh
04/09-12/11/17
10
 
 
 
 
 
 
 
 
12,13,14
B3.304
 
 
 
 
K49
54
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N01.TH)
7
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Hải
23/10-26/11/17
5
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
55
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N02.TH)
16
TH
Lê Thị Hồng Gấm
14/08-01/10/17
7
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Hồng Gấm
23/10-26/11/17
5
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
56
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N03.TH)
16
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Hải
23/10-26/11/17
5
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
57
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N04.TH)
16
TH
Lê Thị Hồng Gấm
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Hồng Gấm
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
58
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N05.TH)
12
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Hải
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
59
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N06.TH)
16
TH
Lê Thị Hồng Gấm
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
K50
Lê Thị Hồng Gấm
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
K50
60
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N07.TH)
16
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Hải
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
K50
61
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N08.TH)
16
TH
Ngô Tuấn Ngọc
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
K50
Ngô Tuấn Ngọc
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,9,10,11
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
K50
62
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N09.TH)
14
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
Nguyễn Quang Hải
23/10-03/12/17
6
 
 
3,4,5,6
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K50
63
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N10.TH)
16
TH
Ngô Tuấn Ngọc
14/08-01/10/17
7
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
K50
Ngô Tuấn Ngọc
23/10-26/11/17
5
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5
B3.205(TNVLPT)
 
 
 
 
 
 
K50
64
TPE321N
2
Thực hành Vật lý kỹ thuật-1-17 (N11.TH)
16
TH
Nguyễn Quang Hải
14/08-01/10/17
7