ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN KHOA VẬT LÝ  facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  ĐÀO TẠO  >  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ hai, ngày 08/05/2017
Danh sách hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 48 năm học 2016-2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
ĐƠN VỊ: KHOA VẬT LÝ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 48 NĂM HỌC 2016-2017
 
Ngày 21 tháng 4 năm 2017, thành phần tham gia xét Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017:
1. Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
2. Phó trưởng khoa: TS. Cao Tiến Khoa
3. Trợ lý đào tạo: ThS. Lê Thị Hồng Gấm
Đã họp thống nhất Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 của ngành: Sư phạm Vật lí theo quy định của Trường như sau:
Tổng số sinh viên đề nghị là: 30 sinh viên
Cụ thể:
 


Stt
Mã sinh viên
Họ và tên SV
Lớp
Giảng viên hướng dẫn
Tên đề tài
Nhiệm vụ trong Hội đồng
1
DTS135D14
0211110
Phạm Thị Thu Hằng
Lý 48B
TS. Nguyễn Quang Linh
Thiết kế và tổ chức một số hoạt động TNST trong dạy học Vật lí lớp 11
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Cao Tiến Khoa
ThS. Vương T. Kim Yến
ThS. Lê Thị Bình
ThS. Thái Quốc Bảo
ThS. Đặng Thị Hương
2
DTS135D14
0211202
Tô Hà Thu
Lý 48B
TS. Nguyễn Quang Linh
Thiết kế và tổ chức một số hoạt động TNST trong dạy học Vật lí lớp 10
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Cao Tiến Khoa
ThS. Vương T. Kim Yến
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Thái Quốc Bảo
ThS. Đặng Thị Hương
3
DTS135D14
0211195
Nguyễn Quốc Hưng
Lý 48B
TS. Cao Tiến Khoa
Nghiên cứu xây dựng các phương tiện dạy học phần Nhiệt học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
ThS. Lê Bá Tứ
ThS. Vương T. Kim Yến
ThS. Đặng Thị Hương
ThS. Thái Quốc Bảo
TS. Nguyễn Quang Linh
4
DTS135D14
0211021
Dương Thị Thuỳ Trang
Lý 48A
TS. Cao Tiến Khoa
Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá năng lực của học sinh THPT trong dạy học phần Dao động và Sóng cơ lớp 12 THPT.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn Quang Linh
ThS. Đặng Thị Hương
ThS. Lê Thị Bình
ThS. Dương Thị Hà
ThS. Thái Quốc Bảo
5
DTS135D14
0211055
Nguyễn Thị Lan
Lý 48A
TS. Cao Tiến Khoa
Nghiên cứu xây dựng tư liệu dạy học phần Quang hình học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn Quang Linh
ThS. Vương Thị Kim Yến
ThS. Lê Thị Bình
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
ThS. Thái Quốc Bảo
6
DTS135D14
0211166
 Lê Thị Thủy
Lý 48B
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Dạy học phần “Quang học” -Vật lý 11 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Cao Tiến Khoa
ThS. Lê Thị Bình
TS. Nguyễn Quang Linh
ThS. Thái Quốc Bảo
ThS. Vương Thị Kim Yến
7
DTS135D14
0211093
Phạm Thị Chinh
Lý 48B
ThS. Thái Quốc Bảo
Phối hợp các phương pháp dạy học trong quá trình giảng dạy kiến thức chương động học chất điểm-vật lí lớp 10 THPT.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Cao Tiến Khoa
ThS. Vương Thị Kim Yến
TS. Nguyễn Quang Linh
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Bình
8
DTS135D14
0211145
Bùi Thị Phương
Lý 48B
ThS. Thái Quốc Bảo
Phối hợp các phương pháp dạy học trong quá trình giảng dạy kiến thức chương động lực học chất điểm-vật lí lớp 10 THPT.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn Quang Linh
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
ThS. Lê Thị Bình
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Lê Bá Tứ
9
DTS135D14
0211126
Nguyễn Thị Minh Phương
Lý 48B
ThS. Lê Bá Tứ
 
Sử dụng phần mềm Ispring thiết kế bài giảng E-learning “Sự rơi tự do” (Vật Lí 10 )
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Cao Tiến Khoa
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
ThS. Thái Quốc Bảo
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Bình
10
DTS135D14
0211139
Nguyễn Quỳnh Trang
Lý 48B  
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
Nghiên cứu nâng cao hiệu suất phát quang của các hạt nano chấm lượng tử phân tán trong nước trên cơ sở các chất bán dẫn CdSe/CdS
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
ThS. Đỗ Thị Huế
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
PGS.TS. Chu Việt Hà
11
DTS135D14
0211077
Bùi Quang Thế
Lý 48A
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
Nghiên cứu chế tạo các hạt nano  CdSe/CdS/SO2
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Chu Việt Hà
ThS. Đỗ Thị Huế
TS. Phạm Mai An
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
12
DTS135D14
0211164
Trịnh Bá Thông
Lý 48B  
PGS.TS. Chu Việt Hà
Khảo sát các đặc trưng quang học của các hạt nano silica có tâm phát xạ là các chấm lượng tử bán dẫn
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS. TS. Vũ Thị Kim Liên
TS. Phạm Hữu Kiên
ThS. Đỗ Thị Huế
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
13
DTS135D14
0211155
Hoàng Thị Nhi
Lý 48B
TS. Phạm Hữu Kiên
Nghiên cứu cấu trúc và ảnh hưởng của nguyên tử Bo đến sự tinh thể hóa hạt nano FeB
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Chu Việt Hà
ThS. Đỗ Thị Huế
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
TS. Phạm Mai An
ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh
14
DTS135D14
0211182
Nguyễn Bích Ngọc
Lý 48B
TS. Phạm Hữu Kiên
Khảo sát chuyển động của điện tích trong điện từ trường thông qua một số bài toán
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Chu Việt Hà
ThS. Khúc hùng Việt
TS. Đỗ Thuỳ Chi
TS. Phạm Mai An
ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh
15
DTS135D14
0211177
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lý 48B
ThS. Đỗ Thị Huế
Khảo sát tính chất quang để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hình thành các hạt nano vàng khi sử dụng sodiumcitrate
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
TS. Phạm Hữu Kiên
TS. Phạm Mai An
PGS.TS. Chu Việt Hà
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
16
DTS135D14
0211135
Nguyễn Hải  Yến
Lý 48B
ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh
Dùng phương pháp tách biến Fourrier và phần mềm Mathematica để giải phương trình sóng một chiều
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Chu Việt Hà
ThS. Khúc Hùng Việt
TS. Phạm Mai An
TS. Phạm Hữu Kiên
ThS. Đỗ Thị Huế
17
DTS135D14
0211098
Bùi Thị Hà My
Lý 48B
TS. Phạm Mai An
Định dạng và phương pháp giải bài tập quang học lượng tử.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
ThS. Đỗ Thị Huế
TS. Phạm Hữu Kiên
18
DTS135D14
0211160
Lê Thị Thu Hiền
Lý 48B
TS. Phạm Mai An
Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện từ của mẫu bột nano BiFeO3.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
PGS.TS. Chu Việt Hà
TS. Đỗ Thùy Chi
TS. Phạm Hữu Kiên
19
DTS135D14
0211095
Nguyễn Thị Hồng
Lý 48B
TS. Phạm Mai An
Tìm hiểu tính chất và ứng dụng trong y sinh học của vật liệu từ có kích thước nanô mét.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên
ThS.  Lê Thị Hồng Gấm
ThS. Đỗ Thị Huế
PGS.TS. Chu Việt Hà
TS. Đỗ Thùy Chi
20
DTS135D14
0211206
Nguyễn Thị Huyền Trang
Lý 48B  
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
Tính toán, thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển bộ khởi động mềm động cơ không đồng bộ ba pha.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
ThS. Lê Bá Tứ
ThS. Vương Thị Kim Yến
ThS. Nguyễn Quang Hải
ThS. Ngô Tuấn Ngọc
TS. Phạm Hữu Kiên
21
DTS135D14
0211219
Nguyễn Thị Thảo
Lý 48B
ThS. Nguyễn Quang Hải
Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch nháy Logo Khoa Vật Lý
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
ThS. Lê Bá Tứ
TS. Phạm Mai An
ThS. Ngô Tuấn Ngọc
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
TS. Phạm Hữu Kiên
22
DTS135D14
0211027
Trần Thị Tươi
Lý 48A
ThS. Nguyễn Quang Hải
Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch tự động tắt thiết bi điện khi không có người trong phòng
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
ThS. Lê Bá Tứ
TS. Phạm Hữu Kiên
ThS. Ngô Tuấn Ngọc  
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
TS. Phạm Mai An
23
DTS135D14
0211127
Đỗ Thị Như Quỳnh
Lý 48B
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano TiO2 cho các ứng dụng quang xúc tác
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Đỗ Thùy Chi
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
ThS. Dương Thị Hà
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
ThS. Đỗ Thị Huế
24
DTS135D14
0211108
Trần Thị Thoa Vượng
Lý 48B
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của tổ hợp TiO2 – SiO2 kích thước nano mét
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Đỗ Thùy Chi
ThS. Khúc Hùng Việt
ThS. Dương Thị Hà
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
PGS.TS. Chu Việt Hà
25
DTS135D14
0211214
Nguyễn Thị Vân Anh
Lý 48B
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể CdZnS(Se) pha tạp Mn
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
ThS. Ngô Tuấn Ngọc
TS. Đỗ Thùy Chi
ThS. Đỗ Thị Huế
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
26
DTS135D14
0211124
Đặng Thị Hồng Nhung
Lý 48B
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể CdZnS(Se) pha tạp Cu
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
ThS. Ngô Tuấn Ngọc
TS. Đỗ Thùy Chi
ThS. Đỗ Thị Huế
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
27
DTS135D14
0211168
Trần Thị Hường
Lý 48B
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
Hướng dẫn  giải bài tập Quang học sóng
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Đỗ Thùy Chi
ThS. Đặng Thị Hương
ThS. Dương Thị Hà
ThS. Khúc Hùng Việt
ThS. Thái Quốc Bảo
28
DTS135D14
0211109
Lê Thị Hằng
Lý 48B
ThS. Đặng Thị Hương
Phân loại và giải bài tập phần Chất khí - học phần Nhiệt học 
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
ThS. Giáp Thị Thùy Trang
ThS. Khúc Hùng Việt
ThS. Thái Quốc Bảo
ThS. Ngô Tuấn Ngọc
29
DTS135D14
0211073
Nguyễn Văn Hùng
Lý 48A
TS. Đỗ Thùy Chi
Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang nhận biết chất lỏng dựa trên buồng vi cộng hưởng một chiều
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
PGS.TS. Chu Việt Hà
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
TS. Phạm Mai An
30
DTS135D14
0211212
Trần Thị Phương
Lý 48B
TS. Đỗ Thùy Chi
Các phương pháp thực nghiệm Vật lý sử dụng nghiên cứu cấu trúc Vật liệu.
Chủ tịch HĐ:
Thư ký HĐ:
UV nhận xét 1:
UV nhận xét 2:
Uỷ viên:
TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
ThS. Lê Thị Hồng Gấm
PGS.TS. Chu Việt Hà
TS. Nguyễn T. Minh Thủy
TS. Phạm Mai An


 
 
 
 
 
 
 


 
Ấn định danh sách    30  Hội đồng ./.
 
 
 
 


 
 
 
 
Thái Nguyên, ngày  27  tháng    04     năm 2017


 
 
 
 
Ban Chủ nhiệm khoa
 
 
 
 
(Kí, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vũ Thị Hồng Hạnh
                                              
XEM THÊM
Thông báo về báo cáo tiến độ nghiên cứu sinh (21/02/2017)
Kế hoạch seminar cho nghiên cứu sinh tháng 6-2016 (22/08/2016)
Kế hoạch đào tạo Nghiên cứu sinh năm học 2015 - 2016 (19/07/2016)
VIDEO  Xem thêm >>
Đăng ký
Ghi nhớ
Hôm nay 74
Hôm qua 156
Tuần này 912
Tuần trước 2177
Tháng này 5159
Tháng trước 8009
Tổng lượt truy cập 121395
Hiện có 4 khách truy cập
Lên đầu trang